Algemene verkoopsvoorwaarden van www.ingedachten.be

De bloemenwebshop van www.ingedachten.be wordt beheerd door DELA Funeral  Assistance 1, afgekort DFA 1, BVBA (ondernemingsnummer 0412.937.710) en Pompes Funèbres BVBA Duvivier SPRL (ondernemingsnummer 0421.873.883) beiden met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Noorderplaats 5 bus 2 en  e-mailadres: info@ingedachten.be (hierna “DELA” genoemd).

 

ARTIKEL 1 : Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling van rouwbloemen en aanverwante producten via de site van www.ingedachten.be.

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door DELA werden aanvaard. Dergelijke uitdrukkelijke afwijkende bedingen of de vernietiging of de niet toepasbaarheid van één van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden, laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Door een bestelling te plaatsen verklaart de Koper ouder te zijn dan 18 jaar.

 

ARTIKEL 2 : Inlichtingen

De koper verklaart volledig te zijn ingelicht over de kenmerken en voorwaarden van het product dat hij bestelt. DELA tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk weer te geven. De getoonde foto is een afbeelding van de middelste prijscategorie. Informatie over de artikelen betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van de echte kleuren.  Alle bloemstukken zijn gemaakt door lokale professionele bloemisten. De bloemist zal te allen tijde een product afleveren dat zo gelijk mogelijk is aan het afgebeelde product. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een zo gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden.

 

ARTIKEL 3 : Bevestiging  van de bestelling

De bestellingen gebeuren online.

De verkoopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt.

De koper krijgt een bevestiging van de bestelling per e-mail. Indien de Koper heeft aangegeven een factuur te wensen dan zal bij de bevestiging een op naam van de Koper opgestelde nauwkeurig omschreven factuur worden gevoegd, die overeenstemt met de bestelling.

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en relaties.

 

ARTIKEL 4 : Levering

De bestelling wordt steeds afgeleverd voordat de uitvaart plaatsvindt bij het Uitvaartcentrum dat de uitvaart verzorgt. Dit uitvaartcentrum wordt vermeld op de website ingedachten.be bij het overlijdensbericht.

 

ARTIKEL 5 : Prijzen en verzendkosten

Al de prijzen vermeld op de website zijn in Euro, inclusief 6% BTW voor de bloemen, 21% BTW voor rouwlint en/of rouwkaart, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Leveringskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de voorwaarden die op het moment van de bestelling worden vermeld. DELA houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al besteld product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

 

ARTIKEL 6 : Betalingsmodaliteiten

De betalingen gebeuren online en worden beveiligd en vinden plaats op een secure server van de Europese marktleider Ogone. Meer info op http://www.ogone.be

Indien de bank of kredietinstelling weigert de betaling toe te laten, dan beschouwt www.ingedachten.be de verkoop als onbestaande.

 

ARTIKEL 7 : Geen herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel VI 53 WER geniet de Koper geen herroepingsrecht. Van zodra de bestelling geplaatst is, is deze definitief en kan deze door de Koper niet herroepen worden.

 

ARTIKEL 8 : Dienst na verkoop

De dienst na verkoop wordt verzorgd door Euroflorist België BVBA, een onderaannemer van DELA.

De klantenservice van Euroflorist is te bereiken via e-mail: info@euroflorist.be of telefonisch op het nummer (+32) 3 778 10 70.

Indien zou blijken dat de bestelling om reden van beschikbaarheid niet kan uitgevoerd worden, dan wordt de Koper gecontacteerd door Euroflorist.

Er kan dan in gezamenlijk overleg geopteerd worden om de bestelling aan te passen of de bestelling te annuleren. Bij annulering wordt de volledige aankoopsom teruggestort aan de Koper op het rekeningnummer via dewelke eerder de betaling werd uitgevoerd.

 

ARTIKEL 9 : Privacybescherming

DELA gaat met de grootste zorgvuldigheid om met uw persoonlijke gegevens. De persoonlijke informatie die door de Koper in het kader van een bestelling bij www.ingedachten.be wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, boek XII WER en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft de Koper te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

De verzamelde informatie kan door www.ingedachten.be worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de Koper en het opvolgen van bestellingen.
De gegevens kunnen worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen van DELA. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. DELA zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Alle briefwisseling i.v.m. bovenstaande bepaling kan de Koper naar volgend adres sturen:  Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen of via e-mail: info@ingedachten.be


ARTIKEL 10 : toepasselijk recht – geschillenbeslechting – bevoegde rechtbank

Op de bloemenverkoop is het Belgische recht van toepassing.

In geval van betwisting trachten Koper en DELA in eerste instantie in der minne op te lossen.

Lukt dit niet, dan trachten Koper en DELA tot een vergelijk te komen door vrijwillige bemiddeling in de zin van artikel 1730-1733 Gerechtelijk Wetboek.

Finaal zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Antwerpen bevoegd.